Glavna dejavnost Komunale Trbovlje je izvajanje obvezne gospodarske javne službe, in sicer:

  • oskrba s pitno vodo
  • odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda
  • ravnanje s komunalnimi odpadki
  • javna snaga in čiščenje javnih površin
  • urejanje lokalnih cest